Centre de serveis socials

Espais reciclats
Barcelona, 2010-2013
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  900 m2
Fase:  inauguració desembre 2013
Imatges:  Adrià Goula

El projecte té com a objecte la ubicació d'un Centre de Serveis Socials municipal en un edifici existent construït a finals del segle XIX, per tal de donar servei al barri del Poble Sec, al districte de Sants-Montjuïc.

El nou centre s'emplaça en un edifici de planta baixa i tres pisos que se situa entre mitgeres en una parcel.la passant. Fins fa poc l'edifici va tenir l'ús d'habitatge en les seves plantes pis i de local per a entitats del barri en planta baixa. El projecte planteja l'adeqüació de la totalitat de l'edifici, inclosa l'estructura, per garantir les prestacions derivades de la implantació d'un nou ús: No s'intervé a nivell de configuració volumètrica, tot i que s'ha cregut necessari eliminar un cos d'autoconstrucció afegit en planta pis del carrer Fontrodona per tal d'adaptar el volum al conjunt d'edificacions veïnes.

A nivell d'envolvent (façanes i cobertes) s'actua per dotar l'edifici de les prestacions d'aïllament, d'estanqueïtat, etc. que determina la normativa. No es modifiquen buits, a excepció de les plantes baixes, on s'intervé per tal de donar major coherència al conjunt de façanes i eliminar els afegits i materials que en desvirtuen la imatge original. Al carrer Roser s'obren les obertures existents fins a terra per ser coherents amb la solució històrica, present a la resta del carrer. Les façanes s'estuquen i es col.loquen noves fusteries de fusta.

S'aprofita el fet de disposar de dues façanes, a carrers oposats, per plantejar dos accessos diferenciats per a ús públic i privat. A la planta baixa es col.loquen les zones d'accés públic i a les superiors els despatxos i zones de treball d'accés restringit.

Centre de serveis socials del Poble Sec, a Barcelona
Carrer Roser, Pobles Sec, Barcelona
Carrer Fontcoberta, Poble Sec, Barcelona
Carrer Fontcoberta, Poble Sec, Barcelona
Àrea d'accés del Centre de Serveis Socials
Zona administrativa i sales d'atenció als ciutadants
Zona administrativa i sales d'atenció als ciutadants